Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie

Nabór kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny

Utworzono dnia 28.08.2023

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie

ogłasza nabór kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie

ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

 

 1. Określenie stanowiska: Asystent Rodziny
 2. Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu.
 3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

     Asystentem rodziny może być osoba, która 

 1. posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 1426) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada obywatelstwo polskie;
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 1. Pożądane wymogi wobec kandydata:
 1. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej
 2. wysoka kultura osobista
 3. znajomość obsługi komputera i programów biurowych
 4. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres
 5. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
 6. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność
 8. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
 9. nieposzlakowana opinia,
 10. umiejętność pracy w grupie,
 11. Prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym                       

w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 1. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 2. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
  z dziećmi;
 4. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 5. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 6. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 7. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 8. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psycho-edukacyjnych;
 9. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 10. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 11. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 12. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
 13. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 14. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 15. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 16. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 17. realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy załączony  do ogłoszenia;
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;
 3. Kserokopia dowodu osobistego;
 4. Oświadczenie o niekaralności;
 5. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
 7. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,  zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz  ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w składanych dokumentach innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1040 z późn.zm.) przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie
  w przeprowadzenia rekrutacji oraz wybrania pracownika i zawarcia umowy o pracę
  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zawierające ponadto stwierdzenie, że kandydat został poinformowany o prawach i obowiązkach oraz że przyjmuje do wiadomości, iż podanie przez niego danych osobowych jest dobrowolne.
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie lub pocztą na adres:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Bodzanów z/s w Chodkowie

ul. Bankowa 7, 09-470 Bodzanów

w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Asystent rodziny”.

w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2023 r. do godziny 12.00 Dokumenty, które wpłyną do Ośrodka po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane. (nie ma znaczenia data nadania przesyłki).

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmów. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu do GOPS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie odsyła dokumentów kandydatów, można je odebrać osobiście w siedzibie GOPS przez okres trzech miesięcy od daty ogłoszenia wyników naboru. Po tym terminie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu, zostaną powiadomione o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie 

www.gops.bodzanow.pl oraz  www.gopsbodzanow.bipstrona.pl

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1.  Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
 2. Praca  Asystenta Rodziny będzie wykonywana  w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy poza siedzibą  GOPS Bodzanów. Oznacza to również pracę  w godzinach popołudniowych i w dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
 4. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

 

Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu 24/260-70-06 wew. 143

                                                                                                               

               Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                /-/ Mirosława Żaglewska 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Ogłoszenie o naborze na Asystenta Rodziny

Utworzono dnia 28.08.2023, 13:46

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 28.08.2023, 12:34

Klauzula Informacyjna

Utworzono dnia 28.08.2023, 12:33

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Listopad 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3